Microsoft Azure טיפ 3# הגדרת Azure PowerShell

יום שלישי, ספטמבר 23, 2014

Microsoft Azure מאפשר לעבוד ולבצע פעולות עם מספר ממשקים בינהם PowerShell, כמו במוצרים אחרים גם כאן עם Azure PowerShell ניתן לקבל אפשרויות רבות.בכדי לעבוד עם Azure PowerShell צריך לבצע מספר פעולות חד פעמיות על מנת להתחבר לאותו Subscription שעמו אנו עובדים.איך מגדירים1. הורדה והתקנת Downloads for Managing Services in Windows Azure2. הורדת קובץ הגדרות אשר שייך לאותו Subscription שעמו אנו עובדים ע”י הרצת הפקודה Get-AzurePublishSettingsFile מתוך Azure PowerShell 3. ייבוא קובץ הגדרות באמצעות Azure PowerShell עם הפקודה Import-AzurePublishSettingsFile -PublishSettingsFile "d:\temp\azurelab.publishsettings"ניתן לבדוק לאחר מכן האם הפעולות שביצענו תקינות ע”י הרצת הפקודה הבאה Get-AzureSubscription
אין תגובות

Microsoft Azure טיפ 2# הגדרת כתובת

יום שני, ספטמבר 22, 2014

כאשר עובדים עם מכונות וירטואליות בשירות הענן Azure אנו יכולים להקים את המכונות עם הגדרת רשת קיימת או לפי הגדרות רשת שביצענו מראש.|במידה ואנו עובדים כבר עם רשת שהוגדרה מראש לפי הכתובות שלנו אנו יכולים לתת כתובות סטטיות על כל מכונה ולא לקבל כתובות IP אוטומטיות בכל אתחול שרת.איך מגדירים כתובת סטטית1. לפני הגדרת הכתובת נבדוק האם הכתובת פנויה, מתוך Azure PowerShell נקליד את הפקודה הבאה:Test-AzureStaticVNetIP -VNetName vnetwork -IPAddress 10.0.0.249בערך IsAvailable נקבל את התשובה לגבי אותה כתובת2. לאחר מכן נגדיר את הכתובת IP בשרת, מתוך Azure PowerShell נקליד את הפקודה הבאה:Get-AzureVM -ServiceName elab01 -Name rms | Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress 10.0.0.249...
אין תגובות