‘See how easily freaks can take over your life’

Monday, July 15, 2013

חברת הפרסום Febelfin ביצעה תחקיר שבו הדגימה כיצד שחקן מטעמה הצליח להשתלט על זהותו של אדם תמים, תוך שימוש בזהות הגנובה לביצוע פעולות פיננסיות.בימים אלו מתנהל פיילוט ל"תעודת זהות חכמה", וגורמים שונים מנסים לשדל אזרחים להירשם לפיילוט תוך הצגת הביומטריה לפתרון המושלם לבעיית גניבת הזהות. עם זאת, ניתן לראות כי השימוש ב "תעודת זהות חכמה" שנבחר למעשה מקל על הגורם המעוניין לגנוב את הזהות, כאשר לייתר לציין את בעיות האבטחה החמורות הקיימות בפתרון שנבחר.ולמען התזכורת, מדינת ישראל "חילקה" ברוב אדיבותה מאגרי מידע רגישים רבים לכל דכפין, כדוגמת: מרשם התושבים, מאגר הרישוי של משרד התחבורה, רישום פלילי ומשטרתי, ועוד.מצ”ב קישור...
no comments

החלטת בית הדין הארצי לעבודה בסוגיית חדירת מעביד לתיבת דואר של עובד

Wednesday, June 1, 2011

בפברואר 2011,  קבע בית הדין הארצי לעבודה עקרונות מנחים המגבילים את יכולתו של מעביד לגשת לתיבת הדואר של העובד בעבודה. בנוסף, פס"ד המנחה קבע מספר עקרונות נוספים בנושא כללי האסור והמותר בעת שימוש בטכנולוגיות מידע. פס"ד נגיש לעיון בלינק הבא.
one comment