‘See how easily freaks can take over your life’

July 15, 2013

no comments

חברת הפרסום Febelfin ביצעה תחקיר שבו הדגימה כיצד שחקן מטעמה הצליח להשתלט על זהותו של אדם תמים, תוך שימוש בזהות הגנובה לביצוע פעולות פיננסיות.

בימים אלו מתנהל פיילוט ל”תעודת זהות חכמה”, וגורמים שונים מנסים לשדל אזרחים להירשם לפיילוט תוך הצגת הביומטריה לפתרון המושלם לבעיית גניבת הזהות. עם זאת, ניתן לראות כי השימוש ב “תעודת זהות חכמה” שנבחר למעשה מקל על הגורם המעוניין לגנוב את הזהות, כאשר לייתר לציין את בעיות האבטחה החמורות הקיימות בפתרון שנבחר.

ולמען התזכורת, מדינת ישראל “חילקה” ברוב אדיבותה מאגרי מידע רגישים רבים לכל דכפין, כדוגמת: מרשם התושבים, מאגר הרישוי של משרד התחבורה, רישום פלילי ומשטרתי, ועוד.

מצ”ב קישור לפרסום הרשמי הכולל את סרטון התחקיר:

New Febelfin video helps users to be more cautious when banking on the internet

Add comment
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply