האם Log Shipping יכול לעבוד בלי לעשות Shipping ל-Log?

12 במאי 2015

תגיות: ,
אין תגובות

כשאנחנו מגדירים Log Shipping, נוצרים ארבעה ג'ובים:

גיבוי: מבצע גיבוי לוג על השרת הראשי, מתעד זאת בטבלת היסטוריה ומוחק גיבויים ונתונים היסטוריים ישנים

העתקה: מעתיק את קבצי הגיבוי לשרת המשני ומתעד זאת בטבלה היסטוריה

שחזור: משחזר את גיבויי הלוג בשרת המשני, מתעד זאת בטבלת היסטוריה ומוחק גיבויים ונתונים היסטוריים ישנים

התרעה: מרים התרעה כאשר גיבוי או שחזור לא בוצע במשך זמן מסוים

אחד הלקוחות שלנו רצה להקים Log Shipping בשביל היכולת להתאוששות מאסון. בנוסף, הוא ציין שלא בטוח ששני השרתים יהיו מחוברים ביניהם ישירות, ושהצעד של העתקת הגיבוי בין השרתים יבוצע ע"י תהליך חיצוני בגלל חיבור רשת לא מאוד אמין.

השאלה היא: האם ניתן להקים Log Shipping ולמחוק את הג'וב של ההעתקה, או שכל החלקים בתהליך חייבים לרוץ?

התחלנו לבדוק:

1. הגדרנו Log Shipping בין שני שרתים שמחוברים ביניהם

2. עשינו Disable לג'וב ההעתקה

3. ניתקנו שרת אחד מהרשת

4. הרצנו את ג'וב הגיבוי

5. העתקנו ידנית את קובץ גיבוי הלוג שנוצר מהשרת הראשי למשני

6. הרצנו את ג'וב השחזור

והכל עבד מצוין!

כדי לוודא שלא פספסנו שום דבר, הלכנו לתיעוד של Log Shipping ושל sqllogship, שזו התוכנה שהג'ובים קוראים לה ובפועל מבצעת את העבודה. כמו שניתן לראות בתיעוד, הג'ובים שמבצעים את הגיבוי, ההעתקה והשחזור מתעדים את הפעילות שלהם, אבל לא תלויים אחד בשני. ג'וב ההתרעה (שלא היה נחוץ אצל הלקוח) לא מנטר את ג'וב ההעתקה, אלא רק האם גיבוי/שחזור לא התבצעו במשך זמן מסוים.

הצעד האחרון היה לייצר את הסקריפטים הנדרשים כדי להריץ אותם על מערכת ה-Production. מכיוון ששני השתרים לא יהיו מחוברים ביניהם, לא ניתן לעשות זאת דרך ה-Wizard. בגלל זה, יצרנו Log Shipping שוב על מערכת הבדיקות בעזרת ה-Wizard ויצרנו סקריפט של הקונפיגורציה. לאחר מכן הפרדנו את הסקריפט לשניים: אחד עבור השרת הראשי ואחד עבור המשני.

כדי לחסוך לכם את הטרחה, הנה שני הסקריפטים שנחוצים כדי לייצר Log Shipping בתצורה כזו.

אתם יכולים להוריד אותם מכאן או לצפות בקוד בהמשך.

LogShippingWithNoCopy_Secondary

/*========================================================================================================================

DO NOT RUN THIS SCRIPT WITHOUT FULLY TESTING IT AND UNDERSTANDING WHAT IT DOES

Description:  This script adds a Log Shipping Secondary and deletes the copy job

Author:      Matan Yungman, http://www.madeirasql.com/log-shipping-without-shipping-the-log

Created:    25/03/2015

Last Updated:  25/03/2015

Notes:      Make sure to change the variable values to fit your environment 

        The script needs to be run at the Secondary in the context of the [msdb] database. 

=========================================================================================================================*/

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Adding the Log Shipping configuration 

 

DECLARE 

  @primary_server SYSNAME = N'YourPrimaryServer',

  @primary_database SYSNAME = N'YourPrimaryDatabase',

  @secondary_database SYSNAME = N'YourSecondaryDatabase',

  @copy_job_name SYSNAME = N'LSCopy',

  @restore_job_name SYSNAME = N'LSRestore',

  @backup_source_directory NVARCHAR(500) = N'\\YourShare\DBBackup' ,

  @backup_destination_directory NVARCHAR(500) = N'C:\BackupFilesFromPrimary' 

 

DECLARE @LS_Secondary__CopyJobId  AS uniqueidentifier 

DECLARE @LS_Secondary__RestoreJobId  AS uniqueidentifier 

DECLARE @LS_Secondary__SecondaryId  AS uniqueidentifier 

DECLARE @LS_Add_RetCode  As int 

 

--Delete log shipping (if it exists)

EXEC sp_delete_log_shipping_secondary_database

  @secondary_database = @secondary_database

 

IF EXISTS(SELECT * FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name = @restore_job_name)

BEGIN

  EXEC msdb.dbo.sp_delete_job @job_name = @restore_job_name

END

 

IF EXISTS(SELECT * FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name = @copy_job_name)

BEGIN

  EXEC msdb.dbo.sp_delete_job @job_name = @copy_job_name

END

 

--Add Log Shipping

EXEC @LS_Add_RetCode = master.dbo.sp_add_log_shipping_secondary_primary 

    @primary_server = @primary_server

    ,@primary_database = @primary_database

    ,@backup_source_directory = @backup_source_directory

    ,@backup_destination_directory = @backup_destination_directory

    ,@copy_job_name = @copy_job_name

    ,@restore_job_name = @restore_job_name

    ,@file_retention_period = 4320 

    ,@overwrite = 1 

    ,@copy_job_id = @LS_Secondary__CopyJobId OUTPUT 

    ,@restore_job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId OUTPUT 

    ,@secondary_id = @LS_Secondary__SecondaryId OUTPUT 

 

IF (@@ERROR = 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) 

BEGIN 

 

DECLARE @LS_SecondaryCopyJobScheduleUID  As uniqueidentifier 

DECLARE @LS_SecondaryCopyJobScheduleID  AS int 

 

 

EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule 

    @schedule_name =N'DefaultCopyJobSchedule' 

    ,@enabled = 1 

    ,@freq_type = 4 

    ,@freq_interval = 1 

    ,@freq_subday_type = 4 

    ,@freq_subday_interval = 5 

    ,@freq_recurrence_factor = 0 

    ,@active_start_date = 20150322 

    ,@active_end_date = 99991231 

    ,@active_start_time = 0 

    ,@active_end_time = 235900 

    ,@schedule_uid = @LS_SecondaryCopyJobScheduleUID OUTPUT 

    ,@schedule_id = @LS_SecondaryCopyJobScheduleID OUTPUT 

 

EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule 

    @job_id = @LS_Secondary__CopyJobId 

    ,@schedule_id = @LS_SecondaryCopyJobScheduleID 

 

DECLARE @LS_SecondaryRestoreJobScheduleUID  As uniqueidentifier 

DECLARE @LS_SecondaryRestoreJobScheduleID  AS int 

 

 

EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule 

    @schedule_name =N'DefaultRestoreJobSchedule' 

    ,@enabled = 1 

    ,@freq_type = 4 

    ,@freq_interval = 1 

    ,@freq_subday_type = 4 

    ,@freq_subday_interval = 5 

    ,@freq_recurrence_factor = 0 

    ,@active_start_date = 20150322 

    ,@active_end_date = 99991231 

    ,@active_start_time = 0 

    ,@active_end_time = 235900 

    ,@schedule_uid = @LS_SecondaryRestoreJobScheduleUID OUTPUT 

    ,@schedule_id = @LS_SecondaryRestoreJobScheduleID OUTPUT 

 

EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule 

    @job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId 

    ,@schedule_id = @LS_SecondaryRestoreJobScheduleID 

 

 

END 

 

 

DECLARE @LS_Add_RetCode2  As int 

 

 

IF (@@ERROR = 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) 

BEGIN 

 

EXEC @LS_Add_RetCode2 = master.dbo.sp_add_log_shipping_secondary_database 

    @secondary_database = @secondary_database

    ,@primary_server = @primary_server

    ,@primary_database = @primary_database

    ,@restore_delay = 0 

    ,@restore_mode = 1 

    ,@disconnect_users  = 1 

    ,@restore_threshold = 45  

    ,@threshold_alert_enabled = 0 

    ,@history_retention_period  = 5760 

    ,@overwrite = 1 

 

END 

 

 

IF (@@error = 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) 

BEGIN 

 

EXEC msdb.dbo.sp_update_job 

    @job_id = @LS_Secondary__CopyJobId 

    ,@enabled = 1 

 

EXEC msdb.dbo.sp_update_job 

    @job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId 

    ,@enabled = 1 

 

END 

 

--Delete the copy job

EXEC msdb.dbo.sp_delete_job @job_name = @copy_job_name

 

 

LogShippingWithNoCopy_Primary

/*========================================================================================================================

DO NOT RUN THIS SCRIPT WITHOUT FULLY TESTING IT AND UNDERSTANDING WHAT IT DOES

Description:  This script adds a Log Shipping Primary

Author:      Matan Yungman, http://www.madeirasql.com/log-shipping-without-shipping-the-log

Created:    25/03/2015

Last Updated:  25/03/2015

Notes:      Make sure to change the variable values to fit your environment 

        The script needs to be run at the Primary in the context of the [msdb] database. 

=========================================================================================================================*/

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Adding the Log Shipping configuration 

 

-- ****** Begin: Script to be run at Primary ******

DECLARE 

  @primary_database SYSNAME = N'YourPrimaryServer', 

  @secondary_server SYSNAME = N'YourSecondaryServer',

  @secondary_database SYSNAME = N'YourSecondaryDatabase',

  @backup_job_name SYSNAME = N'LSBackup',

  @backup_directory NVARCHAR(500) = N'C:\Backup',

  @backup_share NVARCHAR(500) = N'\\YourShare\DBBackup' 

 

DECLARE @LS_BackupJobId  AS uniqueidentifier 

DECLARE @LS_PrimaryId  AS uniqueidentifier 

DECLARE @SP_Add_RetCode  As int 

 

 

--Drop log shipping (if it exists)

EXEC sp_delete_log_shipping_primary_secondary 

  @primary_database = @primary_database,

  @secondary_server = @secondary_server,

  @secondary_database = @secondary_database

 

EXEC sp_delete_log_shipping_primary_database

  @database = @primary_database

 

IF EXISTS(SELECT * FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name = @backup_job_name)

BEGIN

  EXEC msdb.dbo.sp_delete_job @job_name = @backup_job_name

END

 

EXEC @SP_Add_RetCode = master.dbo.sp_add_log_shipping_primary_database 

    @database = @primary_database

    ,@backup_directory = @backup_directory

    ,@backup_share = @backup_share

    ,@backup_job_name = @backup_job_name

    ,@backup_retention_period = 4320

    ,@backup_threshold = 60 

    ,@threshold_alert_enabled = 0

    ,@history_retention_period = 5760 

    ,@backup_job_id = @LS_BackupJobId OUTPUT 

    ,@primary_id = @LS_PrimaryId OUTPUT 

    ,@overwrite = 1 

 

 

IF (@@ERROR = 0 AND @SP_Add_RetCode = 0) 

BEGIN 

 

DECLARE @LS_BackUpScheduleUID  As uniqueidentifier 

DECLARE @LS_BackUpScheduleID  AS int 

 

 

EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule 

    @schedule_name =N'LSBackupSchedule' 

    ,@enabled = 1 

    ,@freq_type = 4 

    ,@freq_interval = 1 

    ,@freq_subday_type = 4 

    ,@freq_subday_interval = 5 

    ,@freq_recurrence_factor = 0 

    ,@active_start_date = 20150322 

    ,@active_end_date = 99991231 

    ,@active_start_time = 0 

    ,@active_end_time = 235900 

    ,@schedule_uid = @LS_BackUpScheduleUID OUTPUT 

    ,@schedule_id = @LS_BackUpScheduleID OUTPUT 

 

EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule 

    @job_id = @LS_BackupJobId 

    ,@schedule_id = @LS_BackUpScheduleID 

 

EXEC msdb.dbo.sp_update_job 

    @job_id = @LS_BackupJobId 

    ,@enabled = 1 

 

 

END 

 

 

EXEC master.dbo.sp_add_log_shipping_alert_job 

 

EXEC master.dbo.sp_add_log_shipping_primary_secondary 

    @primary_database = @primary_database

    ,@secondary_server = @secondary_server

    ,@secondary_database = @secondary_database

    ,@overwrite = 1 

 

MatanHeadShot

את הפוסט כתב מתן יונגמן, יועץ בכיר בחברת מדירה. מתן עובד עם SQL Server מעל 12 שנים ומתמחה ב-Performance Tuning, High Availability, וארכיטקטורה נכונה של פתרונות Database בארגון.

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *