Excel – Compile error in hidden module

25 ביולי 2016

אין תגובות

קיבלתי מלקוח קובץ עם סיומת xlsm, זהו קובץ  המכיל פקודות מאקרו בשפת VBA (סוג של פיתוח לאקסל).

כשפתחתי את הקובץ – על חלק מהמחשבים זה עבד, ובחלקם קיבלתי את ההודעה הבאה:

Microsoft Visual Basic for Applications ————————— Compile error in hidden module: טופס_ראשי. This error commonly occurs when code is incompatible with the version, platform, or architecture of this application. Click "Help" for information on how to correct this error.

 

 

במחשבה לאחור, העובדה שזה עבד על חלק מהמחשבים, רמזה לזה, שהקוד תקין, ובחלק מהמחשבים חסר reference.

כדי לבדוק מה קורה ניסיתי לפתוח את הקוד [כדי לראות את הטאב של מפתחים, צריך ללכת ל – קובץ, אפשרויות, התאמה אישית של רצועת הכלים, ולסמן את מפתחים], שם יש לחצן בשם “הצג קוד” אשר פותח את החלון של VBA.

ברגע שעשיתי זאת קיבלתי בקשה לסיסמא

image

 

שזה כבר בעייה גדולה, כיוון שלא היה לי מושג מי המפתח.

כדי לפתור את הבעייה, מצאתי את התהליך הבא כאן. (ההסברים הטכניים, שם, בקצרה – תיבת הסיסמא של VBA עובדת שלאחר הכנסת סיסמא, במידה וזה תקין הוא מחזיר 1 אחרת 0, הקוד שתראו בהמשך מחליף (זמנית) את הפונקציה בזיכרון כך שהיא תמיד תחזיר 1 ללא פתיחת בקשת הסיסמא)

 

פתחתי אקסל חדש ולחצתי על “הצג קוד” בטאב המפתחים. שם יצרתי שני מודולים חדשים,

image

לאחר ההוספה עץ המודולים נראה כך:

image

 

כאשר במודול 1 אני כותב את הקוד הבא.

Code Snippet
Option Explicit On

Private Const PAGE_EXECUTE_READWRITE = &H40

Private Declare Sub MoveMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
        (Destination As Long, Source As Long, ByVal Length As Long)

Private Declare Function VirtualProtect Lib "kernel32" (lpAddress As Long, _
        ByVal dwSize As Long, ByVal flNewProtect As Long, lpflOldProtect As Long) As Long

Private Declare Function GetModuleHandleA Lib "kernel32" (ByVal lpModuleName As String) As Long

Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, _
        ByVal lpProcName As String) As Long

Private Declare Function DialogBoxParam Lib "user32" Alias "DialogBoxParamA" (ByVal hInstance As Long, _
        ByVal pTemplateName As Long, ByVal hWndParent As Long, _
        ByVal lpDialogFunc As Long, ByVal dwInitParam As Long) As Integer

Dim HookBytes(0 To 5) As Byte
Dim OriginBytes(0 To 5) As Byte
Dim pFunc As Long
Dim Flag As Boolean

Private Function GetPtr(ByVal Value As Long) As Long
    GetPtr = Value
End Function

Public Sub RecoverBytes()
    If Flag Then MoveMemory ByVal pFunc, ByVal VarPtr(OriginBytes(0)), 6
End Sub

Public Function Hook() As Boolean
    Dim TmpBytes(0 To 5) As Byte
    Dim p As Long
    Dim OriginProtect As Long

    Hook = False

    pFunc = GetProcAddress(GetModuleHandleA("user32.dll"), "DialogBoxParamA")

    If VirtualProtect(ByVal pFunc, 6, PAGE_EXECUTE_READWRITE, OriginProtect) <> 0 Then

        MoveMemory ByVal VarPtr(TmpBytes(0)), ByVal pFunc, 6
        If TmpBytes(0) <> &H68 Then

            MoveMemory ByVal VarPtr(OriginBytes(0)), ByVal pFunc, 6

            p = GetPtr(AddressOf MyDialogBoxParam)

            HookBytes(0) = &H68
            MoveMemory ByVal VarPtr(HookBytes(1)), ByVal VarPtr(p), 4
            HookBytes(5) = &HC3

            MoveMemory ByVal pFunc, ByVal VarPtr(HookBytes(0)), 6
            Flag = True
            Hook = True
        End If
    End If
End Function

Private Function MyDialogBoxParam(ByVal hInstance As Long, _
        ByVal pTemplateName As Long, ByVal hWndParent As Long, _
        ByVal lpDialogFunc As Long, ByVal dwInitParam As Long) As Integer
    If pTemplateName = 4070 Then
        MyDialogBoxParam = 1
    Else
        RecoverBytes()
        MyDialogBoxParam = DialogBoxParam(hInstance, pTemplateName, _
                           hWndParent, lpDialogFunc, dwInitParam)
        Hook()
    End If
End Function

 

במודול מס 2, נכתוב את הקוד הבא.

Code Snippet
Sub unprotected()
    If Hook Then
        MsgBox("VBA Project is unprotected!", vbInformation, "*****")
    End If
End Sub

 

כעת נריץ את המודול השני, לאחר הריצה של הקוד, לא נתבקש יותר להכניס סיסמא.

בשלב הזה פתחתי את References תחת Tools וראיתי שחסר לי Reference כלשהו (מגרסה קודמת של אקסל), בחרתי את המקבילה מהגרסה הרלוונטית המותקנת במחשב.

והכל בא על מקומו בשלום.

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *