פוסט אורח – משככי כאבים למעברי שעון

December 28, 2010

כמו בכל שנה, (פעמיים בשנה!) מגיע הרגע בו אנו צריכים להתקין את עדכוני התוכנה לשעון קיץ/חורף על מחשבי הארגון. כמידי חורף, אנו נאלצים להתמודד עם שפעת ה DST שמכה בנו במלוא כוחה וגורמת לנו לכאבי ראש רבים. במיוחד, מכיוון שהיא פוגעת בלקוחות ה-VIP  של הארגון, וכשהם צועקים, כולנו יודעים שזה כואב. כמה פעמים שמענו את המשפט : אז באיזו שעה באמת מתקיימת הפגישה? סליחה על האיחור זה בגלל שעון הקיץ / חורף, לאן זזה לי הפגישה, זה בכלל לא אני זה אנשי הסיסטם אשמים ובתגובה אנשי היסטם מחזירים" זה לא אני זה פופטיץ" וזה לא כל כך נעים להיות פופטיץ...
11 comments

Invoking WMI methods in PowerShell

December 16, 2010

In PowerShell V1 if we wanted to invoke a method, the Win32_Volume WMI Format method in the following example, we used a syntax like: PS > $vol = Get-WmiObject -Class Win32_Volume -Filter "DriveLetter='R:'" PS > $vol.Format(...) Note: The Win32_Volume class exists on Windows Server 2003 and above, on Windows XP this class is not available.   To determine the values we need to pass to the Format method we pipe the volume object to the Get-Member cmdlet and look at the method...
2 comments

Quick Tip: Out-File and IOPs – Position matters

December 9, 2010

Take a look at the following two examples. Both commands gets a list of log files, selects a subset of each file properties and logs them to a file.   Get-ChildItem -Filter *.log -Recurse | ForEach-Object {     $_ | Select-Object Name,Length,FullName | Out-File -FilePath D:\LogFilesReport.txt -Append } Get-ChildItem -Filter *.log -Recurse | ForEach-Object {     $_ | Select-Object Name,Length,FullName } | Out-File -FilePath D:\LogFilesReport.txt –Append At first glance both commands looks very similar but under the...
2 comments

Using variables in EMS Filter parameter

December 4, 2010

The Filter parameter is one of my favorite parameters in EMS (Exchange Management Shell). It is one of the most robust parameters in EMS as it enables us to filter objects on the server (using a PowerShell expression) instead of using the Where-Object cmdlet, which filters objects on the client. In Exchange 2007, we could use a simple filter expression to get all mailbox objects which have the Office attribute set to 'Sales': > Get-Mailbox -Filter {Office -eq 'Sales'} | Format-Table Name,Office -AutoSizeName Office---- ...
one comment