אז מה היה לנו שם? (Hebrew)

September 17, 2009

היום, לכבוד הרמת כוסית לראש השנה התוודעתי לכשרון מיוחד של אחד העובדים באגף. אז הנה לפניכם המקאמה של גידי על השנה שהייתה וגם כמה איחולים לשנה החדשה.   ראש השנה ממש בפתח בואו, ביחד נבחן את השטח מאז פסח מה קרה? ננסה לבדוק כל מאורע ראשית התחלפה לנו ממשלה ולה, יש אג'נדה משלה קצת להקפיא אך לפני זה לבנות להשקיע בחינוך – אבל פחות, לקבוע שיא במספר השרים במקום אלו שחוטאים ונעצרים (והצ'ופרים להם נשמרים). לטוס לרוסיה בטיסה חשאית שעליה כותבים בכותרת ראשית ומה יצא מזה מעשית? העולם על ארצנו מביט במגדלת ומחרים דברים שבשטחים מגדלת כועס על כל הרוג "תמים"...
tags:
one comment

Protecting OU from accidental deletion

September 13, 2009

When you create new Organizational Units in Active Directory Users And Computers (ADUC) in Server 2008 (or with RSAT on 2003 domains), ADUC gives you the option to protect the OU from accidental deletion. When this option is selected, ADUC updates the security descriptor of the object and, potentially, its parent, with Deny ACE for the Everyone domain group, which denies all administrators or users of this domain and domain controller the ability to delete this object. Note: This setting does not provide protection against accidental deletion of a subtree that contains the protected object. Therefore, it is recommend...

Parsing PowerShell scripts

September 7, 2009

The PsParser class, introduced in Windows PowerShell 2.0, provides a mechanism to parse a script into a collection of tokens. There are some neat applications written using the Tokenize method such as Syntax Highlighting, Alias resolving and discovering functions in scripts . One other great benefit of the method is the ability to find if a script contains syntax errors without actually running the script. The Tokenize method has two overloads, both accept a script as a string or as an array of lines (Script parameter) and both update a referenced variable with a collection of the errors that...
3 comments

PowerShell 2.0 Modules: An Introduction with Bruce Payette

September 3, 2009

Join PowerShell Program Manager, Osama Sajid, in an interview with the Principal Software Design Engineer, Bruce Payette, discussing the new PowerShell Modules feature. Episode one introduces Modules and discusses comparisons with CmdLets. Episode two demonstrates how to use Modules. Episode three illustrates how to develop script and binary Modules.
no comments