Deadlock monitor management by wmi

29/06/2014

שרון רימר ר"צ DBA בפרוייקט ממשלתי מטעם נאיה טכנולוגיות אחד מהדברים החשובים בתפקידו של ה-DBA זה לדעת מה קורה בשרת שלך, לייתר דיוק האם אתה מנטר נעילות בשרת. כמובן, יש להבדיל בין נעילות אפליקטיביות (שגם אותן נדרש לנטר אך לא נעסוק בהם במאמר זה) לבין נעילות מסוג Deadlock. Deadlock – מצב של נעילה מעגלית שבו מספר טרנזקציות ממתינות זו לזו כדי לעדכן מקור נתונים מסוים המוחזק ע"י האחרת. אני רוצה להציג דרך פשוטה יחסית ופחות מוכרת שבה אני מנטר את נעילות מסוג Deadlock אצלנו במערכת. הניתור בנוי על Alerts של SQL Server של wmi - Windows Management Instrumentation . כאשר נרשמת נעילת Deadlock היא נרשמת בwmi. אנו בונים "אזהרה"...
תגובה אחת