WCF, Silverlight, Fiddler ומה שביניהם

Thursday, January 6, 2011

  שלמה העלה פוסט היום בנושא Binding ב-WCF ובו הוא הציג כיצד ניתן להשתמש ב-Custom binding ליצירת שירות שמעביר הודעות בינאריות מעל HTTP. שלמה ציין שמקרים אלו נתמכים במצבים בהם גם הקליינט וגם השירות כתובים בדוטנט – אחד המקרים האלו הן אפליקציות Silverlight שברוב המקרים מתקשרות עם שירותים באמצעות BasicHttpBinding (כי רוב ה-bindings האחרים לא נתמכים). במקרים כאלו ניתן לשפר את הביצועים של תעבורת הרשת ע”י הגדרת custom binding המשלב binary encoding כפי ששלמה הציע ובכך לאפשר ל-Silverlight ולשירות ה-WCF להעביר הודעות יותר מהר ביניהם. הבעיה היחידה שקיימת כאשר עובדים בצורה זו היא התמודדות עם שגיאות בתעבורה. בגלל הבעיות המוכרות של...