Lookup לטבלה: Heap\Clustered Index

יום חמישי, מרץ 20, 2014

כידוע Clustered Index אינו אלא טבלה (ממויינת פיזית אך עדיין – טבלה), יש לו יתרונות מסויימים, אולי גם כמה חסרונות, לרוב ממליצים על Clustered Index בכל טבלה, אך יש בוודאי גם חולקים על כך, יש לכך חסרונות מסויימים בהכנסת הנתונים אך יתרונות בשליפתם..יתרונות בשליפתם? כן: אם ניתן להגיע לנתונים על ידי Seek (מה שלא ניתן ב-Heap) זה בוודאי יתרון, ואם לא ויש לעשות Scan – אין הבדל בינהם; כך שלהפסיד – לא נפסיד.האומנם? התחלתי לקרוא את המאמר  Clustered Indexes vs. Heaps ומה הופתעתי לגלות שזה לא תמיד כך: נניח שיש אינדקס על עמודה מסויימת והמערכת משתמשת בה כדי לשלוף...
תגובה אחת

אינדקסים וספריית אוניברסיטת חיפה

יום שני, נובמבר 29, 2010

בדרך כלל כשאני מתבקש להסביר מהו אינדקס, אילו סוגי אינדקסים קיימים, למה הם משמשים ואילו אופציות קיימות בהם- אני פותח ב-"שערו נא בנפשכם ש.." ואז ממשיל את הטבלה לספריה או אולי לספר טלפונים או אפילו לתוכן עניינים של ספר או רשימת קניות התלויה על המקרר; והמאזין בטוח שהעגבניות ברשימת הקניות הן Clusterd Index, הספרנית הממושקפת מהספריה היא הסטטיסטיקה, ו-"כהן אבי" מספר הטלפונים הוא Index Scan.. בקיצור- לך תסביר מה המשל ומה הנמשל! אנסה אם כך להיצמד למשל המוצלח מכולם – הספריה – להדגים את מה שניתן להדגים, ולהסתייג במקומות בהם המשל אינו דומה לנמשל.. בימי חלדי...

נפח אחסון טבלאות

יום רביעי, ספטמבר 22, 2010

בפוסט זה אני עוסק בנפח טבלאות כפי שמחושב על ידי פרוצדורת המערכת SP_SpaceUsed, והשפעת פעולות הכנסת המידע ומחיקתו עליו. ניצור תשע טבלאות, נכניס לתוכן מספרים, נחשב את נפחן בעזרת SP_SpaceUsed, נרוקן אותן – בדרכים שונות, ושוב נחשב את נפחן בעזרת SP_SpaceUsed: T_1000_NoIndex -טבלת Heap בת 1000 שורות שתרוקן בעזרת פקודת Delete פשוטה T_1000_ClusteredIndex -טבלה בת 1000 שורות בעלת Clustered Index שתרוקן בעזרת פקודת Delete פשוטה T_1000_Index -טבלה בת 1000 שורות בעלת Index רגיל שתרוקן בעזרת פקודת Delete פשוטה T_1000000_NoIndex - טבלת Heap בת 1000000 שורות שתרוקן בעזרת פקודת Delete פשוטה T_1000000_ClusteredIndex - טבלה בת 1000000 שורות בעלת Clustered Index שתרוקן בעזרת פקודת Delete פשוטה T_1000000_Index - טבלה...