דרך נוחה לעיון בקוד של פרוצדורות ואובייקטים אחרים (2)

16/03/2011

אין תגובות

לפני זמן מה כתבתי פוסט בו הצגתי סקריפט שמאפשר לשלוף בקלות את הסקריפטים של האובייקטים המקודדים במערכת (בעיקר פרוצדורות, פונקציות, Views).
בסקריפט היו חסרים קודם כל טבלאות המשתמש, ובנוסף האובייקטים המקודדים של המערכת;
ולכל זה יש להוסיף את העובדה שששליפת הקודים לא הייתה הכי אלגנטית..

ב-ק-י-צ-ו-ר: טרחתי והוספתי שליפה שמחוללת את הסקריפטים של הטבלאות (עדיין לא סקריפט מלא אלא רק של העיקר),
שיפרתי את הטעון שיפור והשלמה בשליפת הקודים,
וזו תרומתי לקהילה (אלא אם כן מישהו הקדים אותי ואף עשה זאת טוב ממני):

With Tbl As

(Select  object_id,

    name,

    Schema_Name(schema_id) SchemaName,

    'Create Table '+Schema_Name(SCHEMA_ID)+'.'+name+'(' CreateTable

From  sys.tables),

Col As

(Select  object_id,

    column_id,

    Char(13)+Char(9)+Char(9)+'['+name+']'

    +Case When is_computed=0 Then

      ' '+Type_Name(user_type_id)+Case When Type_Name(user_type_id) In ('Char','Varchar') Then '('+Case When max_length=-1 Then 'Max' Else CAST(max_length AS Varchar) End+')'

                      When Type_Name(user_type_id) In ('NChar','NVarchar') Then '('+Case When max_length=-1 Then 'Max' Else CAST(max_length/2 AS Varchar) End+')'

                      When Type_Name(user_type_id)='Decimal' Then '('+CAST(precision As Varchar)+','+CAST(scale As Varchar)+')'

                      Else '' End

      +IsNull(' '+'Collate '+collation_name,'') 

      +Case When is_identity=1 Then ' Identity('+(Select Cast(seed_value As Varchar)+','+Cast(increment_value As Varchar) From sys.identity_columns IC where IC.object_id=C.object_id And IC.column_id=C.column_id)+')' Else '' End

      +' '+Case When is_nullable=0 Then 'Not Null' Else 'Null' End

      +IsNull(' ='+OBJECT_DEFINITION(default_object_id),'')

    Else ' ='+(Select definition From sys.computed_columns CC Where CC.object_id=C.object_id And CC.column_id=C.column_id)

    End

    +',' ColDef

From  sys.columns C),

Cols As

(Select  object_id,

    (Select C1.ColDef As [text()]

      From  Col C1

      Where  C1.object_id=C.object_id

          --And C1.column_id=C.column_id

      Order By column_id

      For XML Path('')) ColDef

From  Col C

Group By object_id),

PK As

(Select  ','+Char(13)+Char(9)+Char(9)+'Constraint ['+KC.name+'] Primary Key Clustered'

    +'('+IC.Cols+')' SQL,

    IC.object_id

From  (Select  object_id,

        Stuff((Select ','+Char(13)+Char(9)+Char(9)+Char(9)+'['+Col_Name(c1.object_id,c1.column_id)+'] '+Case When C1.is_descending_key=0 Then 'Asc' Else 'Desc' End As [text()]

          From  sys.index_columns C1

          Where  C1.object_id=C.object_id

              --And C1.column_id=C.column_id

          Order By C1.key_ordinal

          For XML Path('')),1,1,'') Cols

    From  sys.index_columns C

    Group By C.object_id) IC

Inner Join sys.key_constraints KC 

    On IC.object_id = KC.parent_object_id 

Where  KC.type='PK'),

T As

(Select  T.object_id,

    T.SchemaName,

    T.name ObjectName,

    'User Table' TypeName,

    T.CreateTable

        +Left(C.ColDef,Len(C.ColDef)-1)

        +Cast(IsNull(PK.SQL,'') As Varchar(8000))+');' SQL

From  Tbl T

Inner Join Cols C

    On T.object_id=C.object_id

Left Join PK

    On T.object_id=PK.object_id

Union All

Select  object_id,

    Schema_Name(schema_id) SchemaName,

    Object_Name(object_id) ObjectName,

    type_desc TypeName,

    (Select Object_Definition(object_id) As [text()] From sys.all_objects S1 Where S1.object_id=S.object_id For XML Path('')) SQL

From  sys.all_objects S

Where  type Not In ('AF','C','D','FS','IT','PK','PC','S','SQ','U','X'))

Select  object_id,

    SchemaName,

    ObjectName,

    TypeName,

    Cast(SQL As XML) SQL

From  T

Where  T.SQL Like '%%'

Order By T.ObjectName;

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *