Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 אירועים ב User Control

יום שבת, נובמבר 8, 2008

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 אירועים ב User Control הצורך ב UserControls ( ו/או ServerControls ) במסגרת פיתוח Web מבוסס Silverlight הינו דבר מתבקש. במסגרת סרטון קודם ראינו פיתוח של UserControl. עכשיו, תוך שמירת הקווים המקבילים של סרטי ה ASPNET , תורו של סרטון בנושא אירועים (Events) במסגרת UserControl של Silverlight הגיע. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 מבוא ל User Control

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 מבוא ל User Control הצורך ב UserControls ( ו/או ServerControls ) במסגרת פיתוח Web מבוסס Silverlight הינו דבר מתבקש. לאור כמות ההורדות של סרטי ה ASPNET המקבילים, המשכתי עם אותה דוגמא תוך הדגמת העובדה ש UserControl ב Silverlight הינו גם ServerControl. במסגרת הסרטון נבנה UserControl באפליקציה ונחבר אותו לדף הראשי. כמו כן, נכיל UserControl בתוך UserControl וגם את זה נחבר לדף הראשי. ולבסוף נבנה UserControl במסגרת ספריה נפרדת ונחבר אותו לדף הראשי. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים מתקדמים בעיצוב (Style)

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים מתקדמים בעיצוב (Style) בנית והגדרת רכיבים חדשים על בסיס הגדרות עיצוב בלבד לא קיימות כ”כ במסגרת HTML. במסגרת סרטון זה נראה איך אנחנו עולים דרגה במסגרת תשתיות העיצוב של רכיבים ומגיעים ליכולות אשר ב HTML לא קיימות , הכל בזכות Property בשם Template. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים נוספים בעיצוב (Style)

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים נוספים בעיצוב (Style) בסרטון קודם Webcast / Video – Silverlight 2.0 Control Style עשינו צעדים ראשונים במסגרת עיצוב רכיב. בסרטון זה נעשה עוד כמה צעדים כדי לסגור את נושא ההכרות הראשונית שלנו עם נושא בעיצוב של רכיב. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים ראשונים בעיצוב (Style)

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים ראשונים בעיצוב (Style) רכיבים דורשים עיצוב – גובה , רוכב , מיקום , גופן וגודל גופן …. במסגרת סרטון זה נעשה צעדים ראשונים בעיצוב רכיב ונראה את היכולת תמיכה ברמת הרכיב עצמו, ברמת הדף וברמת האפליקציה. אנחנו נראה כמה הרעיון של תמיכה בהגדרות עיצוב קרוב לזו הקיימת היום במסגרת CSS, במיוחד לאור התמיכה בהיררכיה במסגרת הגדרות העיצוב. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קבצי משאב (Resource Files)

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קבצי משאב (Resource Files) נושא רכיבי משאב במסגרת Silverlight קיבל יתר חשיבות מזו של ה ASPNET , וזאת משום שתשתית ה Silverlight הינה בין השאר מוגדרת כתשתית לתמיכה במולטימדיה וגרפיקה אשר הינה מעבר ל HTML הפשוט. במסגרת הסרטון אנו נראה כמה צורות להתייחסות לרכיב/קובץ משאב. במסגרת ההתיחסות אנו נראה את הדוגמא על קובץ מסוג תמונה , אך ההתיחסות במקרים מקבילים הינה דומה. מקרה יוצא דופן הינו המקרה של גופן, אשר דורש טיפול מעט שונה, אשר גם הוא דוגמא במסגרת הסרטון. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 מודל השכבות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 מודל השכבות במסגרת זו נראה אחד מרעיונות הארכיטקטורה הבסיסיים ביותר – מודל השכבות. במקרה שלנו LinqToSql ישמש לנו כשכבת ה DataAccesLayer ( ה DAL ) , ה WCF כגורם המכיל את ה BusinessLogic ונותן השירות המתאים, ולבסוף התצוגה תהיה כמובן בעזרת Silverlight. כאשר, במסגרת הסרטון נראה את אחד הרכיבים האהודים על כולנו – DataGrid. הסרטון מסתמך על הבנה מסרטונים קודמים: חיבור רכיבים חיצוניים מסרטון ה GridSpliter , קריאה ל CrossDomain WebService,הכרות עם משטח העבודה של Grid ב Silverlight והבנה כללית של WCF ו LinqToSql. ...

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה ל Cross Domain WebService

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה ל Cross Domain WebService אם תחזור לעולם האמיתי , נבין שקריאה לWebService אשר נמצא באותו שרת כמו ממשק המשתמש אינו אופייני, לעומת זאת מצב בו השניים על שרתים נפרדים , או לייתר דיוק ב Domain שונה – אחד ב DMZ ואחד בתוך Domain הפנים ארגוני מאחורי Firewall (חומת אש) הינו יותר אופייני. כתוצאה מיכך, המצב לדוגמא לקריאה לWebService אשר אינו באותו Domain כמו אפליקצית ה Silverlight הינו דבר מתבקש מעצמו, סרטון זה מדגים בדיוק נושא זה. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה ל WebService

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה ל WebService אפליקציה בלי לקרא ל WebService ? לא נראה שדבר כזה קיים. אז סרטון זה נועד לענות בדיוק על המצב הראשוני שבו אנו באפליקצית Silverlight קוראים ל WebService אשר נמצא באותו שרת כמו אפליקצית ה Silverlight , וזאת רק כדי להדגים את הפשטות בפעולה. ...
אין תגובות